Selçuk Yücel Kişisel Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURUMU-TÜDESK-ARALIK 2002

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURUMU-TÜDESK-ARALIK 2002

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

 

No

 

 

1

Accounting estimate

An accounting estimate is an approximation of the amount of an item in the absence of a precise means of measure-ment.

Muhasebe Tahmini

Bir varlık veya kaynağa ilişkin değerin tam ve kesin olarak saptanamadığı durumda, o ka-lem için tahmin edilen yakla-şık değerdir.

2

Accounting system

An accounting system is the series of tasks and records of an entity by which transacti-ons are processed as a means of maintaining financial re-cords. Such systems identify, assemble, analyze, calculate, classify, record, summarize and report transactions and other events.

Muhasehe Sistemi

Bir muhasebe sistemi, bir iş-letmenin mali kayıtlarının tu-tulması ve bu kayıtların sürek-liliğinin sağlanması için yerine getirilmesi gerekli görevler, iş-lemler ve kayıtlar bütünüdür. Söz konusu sistemler, işlemle-re ve diğer konulara ilişkin be-lirleme, birleştirme, analiz et-me, hesaplama, sınıflandırma, kaydetme, özetleme ve rapor-lama fonksiyonlarını yerine getirir.

3

Adverse opinion — (see Mo-

dified auditor's report)

Olumsuz Denetim Görüsü-

 

4

Agreed-upon procedures en-gagement

In an engagement to perform agreed-upon procedures, an auditor is engaged to carry out those procedures of an audit nature to which the au-ditor and the entity and any appropriate third parties have agreed and to report on factu-

Uzerinde Anlaşmaya Varıl-mış Belirli Prosedürlerin Ifa-sı ile Sınırlı Denetim Sözleş-mesi

Üzerinde anlaşmaya varılmış belirli prosedürleri yerine ge-tirmek üzere yapılan bir söz-leşmede, bir denetçi; denetçi-nin, işletmenin ve herhangi di-ğer ilgili üçüncü tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı ve

al findings. The recipients of the report must form their own conclusions from the re-port by the auditor. The re-port is restricted to those par-ties that have agreed to the procedures to be performed since others. unaware of the reasons  for the  procedures may misinterpret the results.

tabiatı itibariyle denetim işi ni-teliği taşıyan bu işlemleri yeri-ne getirmek ve gerçeklere da-yalı bulguları rapor etmek üze-re bağlantı altına girmiştir. Ra-poru alan kimseler, kendi ka-naatlerini, Denetçinin raporu-na göre oluşturmalıdırlar. İş-lemlerin neden yapıldığı konu-sunda bilince sahip olmayan diğer partiler sonuçları yanhş yorumlayabileceği için, rapo-run kullanımı yerine getirile-cek işlemler üzerinde anlaş-maya varmış olan taraflarla sı-nırlandırılmalıdır.

5

Analytical procedııres

Analytical  procedures con-sist of the analysis of signifi-cant ratios and trends inclu-ding the resulting investigati-on of fluctuations and relati-onships that are inconsistent with other relevant informa-tion or deviate from predic-table amounts.

Analitik İnceleme Teknikleri

Analitik inceleme teknikleri, ortaya çıkan trendlerin ve di-ğer ilgili bilgilerle tutarsızlık veya tahmin edilmesi mümkün tutarlardan sapma gösteren ilişkili hususların incelenmesi-ni de içeren önemli oranların ve gelişme eğilimlerinin anali-zini içerir.

6

Annııal report

An entity ordinarily issues on an annual basis a documcnt which includes its financial statements together with the audit report thereon. This do-cument is frequently referred to as the "annual report."

Yıllıkfaaliyet raporu

Bir işletme her hesap dönemi-nin sonunda hazırladığı mali tabloları ile bu tabloların de-netlenmiş olduğunu gösteren denetim raporunun da yer aldı-ğı dokümanı her yıl yayınlar. Bu dokümana genellikle "yıl-lık faaliyet raporu" ismi veri-lir.

7

Anomaloııs error— (see Au-dit sanıpling)

Olağandışı Hatalar - (bkz. Denetim Örneklemesi)

8

Application controls in coın-puter information systems

The  specific controls over the relevant accounting app-lications maintained by the computer. The  purpose of application controls is to es-tablish specific control pro-cedures over the accounting applications in order to pro-vide   reasonable  assurance that all transactions are aut-horized and recorded, and are processed completely, accu-rately and on a timely basis.

Bilgisayarlı bilgi sistenılerin-deki uygulamaların kontrolü

Bilgisayarlı muhasebe uygula-malarında yapılan özel kont-roller. Uygulamaların kontro-lünün amacı, bütün işlemlerin onaylandığı, yanlızca onaylan-mış işlemlerin kayıt altına alındığı, işlemlerin zamanın-da, tam vc doğru bir şekildc kayıtlara geçirilmiş olduğu ko-nusunda makul bir güvence (akla uygun bir güvenilirlik düzeyi) elde etmek amacı ile muhasebe uygulamaları üze-rinde özel kontrol usulleri ge-liştirmek ve kurmaktır.

9

Appropriateness

Appropriateness is the me-asure of the quality of audit evidence and its relevance to a particular assertion and its reliability.

Uygunluk

Uygunluk, bir denetim kanıtı-nın kalitesinin ve vurgulanan olayla alaka derecesi ile güve-niliıiiğinin ölçütüdür.

10

Assertions

Assertions are representati-ons by management, explicit or otherwise, that are embo-died in the financial state-ments. (see Financial state-ments assertions)

Yönetimin Beyanları

Yönetim tarafından mali tab-lolar içine açık veya başka bir şekilde yapılan ve mali tablo-lara dahil edilmiş ve doğru ka-bul edilmiş beyanlardır. (Bkz: Mali tablo beyanlan )

11

Assistants

Assistants are personnel in-volved in an individual audit other than the auditor.

Denetçi yardımcıları

Denetçi yardımcıları, bir dene-tim işinde görev alan fakat, de-netçi unvanına sahip olmayan personeldir.

12

Assurance (see Reasonable assurance)

Güvence - (Makul Güvence)

13

Attendance

Attendance consists of being present during all or part of a process being performed by others; for example, atten-ding physical inventory ta-king vvill enable the auditor to inspect inventory, to ob-serve compliance of manage-ment's procedures to count quantities and record  such counts and to test-count qu-antities.

Hazır bulıınma

Hazır bulunma, bir başka kişj veya bir grup tarafından yapı-lan bir işlemler zincirinin tü-mü veya bir kısmında hazır bulunmayı ifade eder; örneğin, fiziki envanter tespitinde de-netçinin hazır bulunması, de-netçiye, envanteri inceleme, sayım, bu sayım sonuçlarını kaydetme ve sayım miktarları-nı test etme konusunda yöneti-min uyguladığı usullerin uy-gunluğunu gözlemleme olana-ğını sağlar.

14

Audit

The objective of an audit of financial   statements   is   to enable the auditor to express an opinion whether the finan-cial statements are prepared, in all material respects, in ac-cordance with an identified financial   reporting   frame-work. The phrases used to express the auditor's opinion are "give a true and fair vi-ew" or "present fairly, in all

Bağımsız Denetim

Mali tabloların denetlenmesi-nin amacı.denetçiye, mali tab-loların tüm maddi unsurları iti-bariyle, önceden saptanmış mali raporlama ölçütlerine gö-re hazırlanıp, hazırlanmadığı konusunda bir görüş ortaya koyma olanağını sağlamasıdır. Denetçinin görüş belirtmek için kullandığı ifadeler, eşde-ğer anlama sahip olan "gerçe-ğe uygun ve doğru bir şekilde"

material respects." which are equivalent terms. A similar objective applies to the audit of financial or other informa-tion prepared in accordance \vith appropriate criteria.

veya "tüm önemli hususlar açısından layıkıyla gösterir " dır. Benzer bir amaç, uygun kıstaslara göre hazırlanmış mali veya diğer alanlardaki bilgilerin denetime tabi tutul-ması için de sözkonusudur.

15

A udit evidence

Audit evidence is the infor-mation obtained by the audi-tor in arriving at the conclu-sions on which the audit opi-nion is based. Audit evidence will comprise source docu-ments  and  accounting  re-cords underlying the financi-al statements and corrobora-ting information from other sources.

Denetim kamtı Denetim kanıtları. denetçi ta-rafından elde edilen ve ulaşıla-cak denetim görüşüne dayanak oluşturan bilgilerdir. Denetim kanıtları, mali tabloların da-yandığı ve diğer kaynaklardan elde edilmiş olan bilgi, kaynak dokümanlar ve muhasebe ka-yıtlarını içerir.

16

Auditfirm

Audit firm is either a firm or entity providing audit servi-ces, including where approp-riate its partners, or a sole practitioner.

Denetim firması

Denetim firması, ortaklar veya tek şahıs tarafından işletilip denetim hizmeti veren bir ku-ruluştur.

17

Audit opinion—(see Opini-on)

Denetim Görüşü - Denetçi Görüşü (Bkz. Görüş)

18

Audit program

An audit program sets out the nature, timing and extent of planned audit procedures re-quired to implement the ove-rall  audit plan. The audit program serves as a set of instructions to assistants in- volved in the audit and as a means to control the proper execution of the vvork.

 

 

Denetim programı

Bir denetim programı, tüm de-netim planını uygulamaya koymak için gereken planlan-mış denetim işlemlerinin nite-liğini, zamanlamasını ve kap-samını belirler. Denetim prog- ramı, denetim  işinde çalışan yardımcı personel için bir tali- matlar dizisi ve denetim faaliyetinin denetim planına uygun olarak yürütülüp yürütülmedi-ğinin kontrol edilebilmesi için bir araçtır.

 

 

 

 

 

19

Aııdit risk

Audit risk is the risk that the auditor gives an inappropri  ate audit opinion when the financial statements are mate rially misstated. Audit risk has three compo nents: inherent risk, control risk and detection risk.

Control     riskControl

risk is the risk that a misstatement  that could ocur in an account balance or  balances or classes of transactions and that could be material, individually or when aggregated with misstatements in other balances or clases, will not be preventedor detected and corrected on a timely basis by the accounting  and  internal control systems.

Detection  riskDetecti

on risk is the risk that an auditor's substantive pro cedures will not detect a misstatement that existsin an account balance or class of transactions that could be material, indivi-dually or vvhen aggrega-ted with misstatements in other balances or classes.

Inherent riskInherent risk is the susceptibility of an   account   balance   or class  of transactions   to misstatement  that could be material, individually or when aggregated with misstatements   in   other balances of classes, assu-ming that there were no related internal controls

Denetim riski,

 

Denetim riski, bir denetçinin, önemli yanlışlıklar içeren mali tablolar hakkında uygun olmayan bir görüş bildirmesi riskidir. Denetim riskinin üç unsurdan oluşur: doğal risk. kontrol riski ve tespit riski.

 

Kontrol riski

Kontrol riski, bir hesap bakiyesinde veya kayıt sını flandırmasında önemlilik arz eden  bir yanlış beyan veya yanlış beyanlar toplamının mu hasebe ve iç kontrol sistemlerince önlenememesi veya zamanında tespit edilememesi ve düzeltilememesi nedeniyle yanlış beyanda bulunulması riskidir.

Tespit riski

Tespit riski, denetçinin bir  hesap   bakiyesinde veya kayıt sınıflandırmasında önemlilik arz eden yanlış beyan veya yanlış. beyanlar        toplamını. maddi  doğrulama  tek-nikleri ile ortaya çıkara-maması riskidir.

Doğal risk

İlgili iç kontrollerin bu-lunmadığı varsayımı al-tında, bir hesap bakiyesi-nin veya kayıt sınıflan-dırmasının,     önemlilik arz eden bir yanlış beya-na veya yanlış beyanlar toplamına   konu   olma riskidir

 

 

20

— ■              ---                        

tistical  or a non-statistical

approach.

Anomalous error

Anomalous error means an error that arises from

an isolated event that has not recurred other than on specifically   identifiable occasions and is therefore not representative of errors in the population.

Expected error

The error that the auditor expects to be present in

the population.

 Non-sampling risk

Non-sampling risk arises from factors that cause

the auditor to reach an erroneous  conclusion  for

any reason not related to the size of the sample. For example, most audit evidence is persuasive rather than conclusive, the auditor might use inappropri ate procedures, or the au ditor might misinterpret evidence and fail to recognize an error.

Population

Population means the en-

tire set of data from whicha sample is selected andabout which the auditor wishes to draw conclusions. A population may bedivided into strata, or subpopulations,  with   eachstratum  being examined separately. The term population is used to include the term stratum.

Sampling risk

Sampling risk arises from the possibility that the auditor's conclusion, based on a sample may be different from the conclusion reached if the entire population were subjected to the same audit procedure.

Sampling unit

Sampling unit means the individual items constituting   a   population,   for example checks listed on deposit slips, credit entries on bankstatements, sales invoices or debtors'

balances, or a monetaryunit.

Statistical sampling

Statistical  sampling means    any    approach    tosampling that has the follovving characteristics:

(a) Random selection of asample; and

(b) Use of probability the ory to evaluate sample results, including measurement of sampling risk.

A sampling approach that does not have characteristics (a) and (b) is considered non-statistical sampling.

Stratification

Stratification is the process of dividing a population into subpopulations,each of which is a group of sampling units which have similar characteristics (often monetary value).

Tolerable error

Tolerable error means the maximum error in a population that the auditor is

\villing to accept.

Denetim örneklemesi

Denetim ömeklemesi (örnek-leme), örnekleme konusu tüm kalemlerin seçilme şansı ola-cak şekilde, denetim  uygula-masının, bir muhasebe hesabı veya işlemleri içindeki kalem-lerin yüzde  100'ünden azına uygulanması durumudur.  Bu uygulama denetçiye, örnekle-me yapılan  ana kütlenin  her-hangi bir niteliği ile ilgili olarak bir görüş oluştururken denetim kanıtlarını elde etme ve değer-lendirme olanağı sağlaı. Dene-tim örneklemesinde, hem ista-tistiki hem istatistiki olmayan bir yaklaşım benimsenebilir

Istisna oluşturan hata

İstisna   oluşturan   hata,özel olarak teşhis edilebilen rastlantılar dışında tekrar   etmeyen,   diğer olaylardan ayrı, izole durumlarda ortaya çıkar ve bu nedenle işlemler bütünü içindeki hataların bir temsilcisi durumunda değildir.

Beklenen hata                                               Beklenen hata, denetim elemanının işlemler serisinin tümii içinde yer al-masını beklediği, umdu-ğu hatadır.

Orneklemeden   kaynaklanmayan risk

Örneklemeden   kaynaklanmayan risk, denetçinin, örnek alınan kalem sayısı ile ilgili bulunmayan bir sebeple hatalı bir sonuca ulaşmasına, değerlendirme yapmasına neden  olan  faktörlerle ortaya çıkar.  Örneğin, denetim kanıtlarının çoğu sonuca varıcı olmaktan ziyade ikna edicidir-

1er, ayrıca denetçi uygun olmayan yöntemler kullanabilir, veya denetçi kanıtları yanlış yorumlayabilir ve bir hatayı algılamakta başarısız olabilir.

Ana Kütle

Ana Kütle, içinden örneklerin alındığı ve hakkında denetçinin görüş oluşturmak, mütalaada bulunmak istediği veri tabanının  tümüdür.  Ana kütle tabakalara veya alt gruplara bölünebilir ve her bir tabaka ayrı bir incelemeye tabi tutulabilir.

Ana kütle terimi tabaka terimini içerecek şekilde 1 kullanılır.

Örnekleme riski

Örnekleme riski, denetçinin, ömek ahnan kitleye dayalı olarak vardığı sonuçların, ana kütlenin tümüne aynı denetim usullerinin uygulanması halinde elde edilecek sonuçlardan   farklı   olabilmesinin mümkün olmasından kaynaklanır.

Ömekleme birimi

Örnekleme birimi, örneğin banka dekontunda yer alan çeklerin listesi, banka eksresindeki alacak kayıtları, satış fatu-raları  veya borçlularınhesap bakiyeleri ya da

herhangi bir parasal birim gibi bir işlemler top-lamını, ana kütleyi oluş-turan bireysel kalemleri ifade eder.

İstatistiki örnekleme

İstatistiki örnekleme, örneklemede kullanılan ve aşağıdaki özellikleri içeren bir yaklaşımı  ifade eder:

(a) Ömeklerin rastgele seçilmiş olması; ve

(b)  Örnekleme  riskinin ölçümti de dahil, örnekleme   sonuçlarının   değerlendirilmesinde olasılık teorisinin kullanımı.

(a) ve (b) özelliklerini taşımayan bir örnekleme

yaklaşımı, istatistiki ol-mayan bir örnekleme olarak mütalaa edilir.

Katmanlı Ornekleme

Tabakalar halinde ayırma, ana  kütle  toplamının. bir işlem grubu bütününün, her birinin benzer özelliklere sahip olduğu örnekleme üniteleri grubundan birisi olduğu alt gruplara bölünmesi işlemidir. 

Kabul edilebilir hata

Kabul edilebilir hata, denetim elemanının bir nüfusta kabul etmeye razı olduğu en yüksek hatadır.

21

Aııditor

The auditor is the person with final responsibility for the audit. This term is alsoused to refer to an audit firm.

(For ease of reference, theterm "auditor" is used throughout the ISAs when describing both auditing and related services which may beperformed. Such reference is not intended to imply that a

person  performing  related services need necessarily be the auditor of the entity's fi-

nancial statements.)

Continuing auditor

The continuing auditor is the auditor who audited and reported on the prior period's financial statements and continues  as the auditor for the current period.

External auditor

Where  appropriate  terms  "external  auditor"

and "external audit" are used to distinguish the external auditor from an internal auditor and to distinguish the external audit from the activities of internal auditing.

Incoming auditor

The ineoming auditor is acurrent period's  auditor

who did not audit the prior period's financial statements.

Other auditor

The other auditor is an auditor, other than the principal auditor. with responsibility for reporting on the financial information of acomponent which is included in the fınancial statements audited by the principal auditor. Other auditors    include    affiliated firms. whether using the same name or not, and correspondents, as well asunrelated auditors.

Personnel

Personnel   includes   all partners and professional

staff engaged in the audit practice of the firm.

Predecessor auditor

The auditor who was pre-viously the auditor of an entity and who has been replaced by an incoming auditor.

Principal aııditor — The principal auditor is the au-ditor with responsibility for reporting on the finan-cial statements of an en-tity when those financial statements include finan-cial information of one or more components audited by another auditor

Denetçi

Denetçi, bir denetim işinde nihai sorumluluğu taşıyan kişidir. Terim bir denetim şirketine atıfta bulunmak için de kullanıhr. (Atıfta bulunma kolaylığı açısından "denetçi" terimi,tüm ISA'larda, hem denetim faaliyeti hem ilgili hizmetleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu şekilde atıfta bulunma, ilgili hizmetleri yerine ge-tiren bir kişinin mutlaka, işletmenin mali tablolarının denetçisi olduğu anlamına gclmez).

Süregelen denetçi 1 Ön-ceki ve Cari Dönem De-netçisi

Süregelen denetçi, önceki döneme ait mali tabloları denetime tabi tutarak rapor  vermiş   olan   ve içinde bulunulan dönem-de de denetçi olarak hizmet sunmaya devam eden denetçidir.

Dış denetçi

"Dış denetçi"  veya  "dış denetim"   terimleri.  uy-

gun görülen hallerde, bir dış denetçiyi iç denetçiden, ve bir dış denetim faaliyetini de iç denetim faaliyetlerinden ayırmak için kullanılır.

Yeni denetçi

Yeni denetçi, bir önceki dönemi    denetlememiş olan cari    dönemin denetçisidir.

Diğer denetçi

Diğer denetçi, asıl denetçinin dışındaki, asıl denetçi tarafından denetime tabi  tutulan mali tabloların içeriğinde yer alan bir bileşenle ilgili mali bilgiler üzerinde rapor  vermekle  sorumlu olan bir denetçidir.

Personel

Personel, firmanın denetim uygulamalarında görev alan olan tüm ortakları ve meslek mensuplarını içerir.

Önceki denetçi

Önceki denetçi. işletmenin önceki denetçisi olup yerini yeni gelen denetçiye  bırakmış  olan  de-netçidir.

Asıl denetçi

Asıl denetçi, bir işletmenin mali tabloları üzerin-de,  bu   mali  tabloların. bir başka denetçi tarafın-dan denetime tabi tutul-muş olan bir veya birden fazla bileşeni  ile  ilgili mali bilgi içermesi halin-de, rapor verme sorum-luluğu  taşıyan  denetçidir.

22

Auditor's association

An auditor is associated with financial  information  when the auditor attaches a report to that information or con-sents to the use of the audi-tor's name in a professional connection.

Denetçinin katılıını

Bir mali bilgi hakkında rapor düzenleyen veya mesleki ola-rak bir mali bilgi için adının kullanılmasına izin veren de-netçi bu mali bilgiye katılmıs. olur.

23

Comparatives

Comparatives   in   financial statements,    may    present amounts  (such  as  financial position, results of operati-ons, cash flows) and approp-riate disclosures of an entity for more than one period, de-pending on the framework.

The frameworks and methods of presentation are as

follovvs:(a) Corresponding figures where amounts and other disclosures for the preceding period are includedas part of the current period financial  statements,and are intended to be read in relation to the amounts and other disclosures relating to the current period (referred to as "current period figures"). These corresponding figures are    not   presented    as complete financial statements capable of standingalone, but are an integral part of the current period financial  statements  intended to be read only in relationship to the current period figures; and

(b) Comparative financial statements  where  amounts and other disclosures for the preceding period are included for comparison with the financial statements of the current period, but do not form part of the current period financial statements.

Karşılaştırmalar 1 Karsdastır-malı Bilgi

Mali tablolarda karşılaştırma-1ar. ilgili raporlama çerçevesi-ne bağlı olarak, bir işletmenin birden fazla mali dönemi için, tutarları (örneğin, mali durum. faaliyet sonuçları, nakit akım-ları gibi) ve mali tablo dipnot ile diğer açıklamalarını gösterir.  Raporlama çerçevesi  ve

sunuş yöntemleri aşağıdaki gi-bidir:

(a) Önceki dönemle ilgili tutar.   dipnot   ve   diğer açıklamalar, cari dönem mali tablolarının bir parçası olan, ve cari döneme ilişkin olan tutar, dipnot ve diğer açıklamalarla ( "cari dönem rakamları" olarak atıfta bulunulan)  bağlantılı  olarak değerlendirilen   rakamlardır. Önceki dönem rakamları cari dönem rakamları ile karşılaştırma yapmak amacıyla sunulduğundan   cari   dönem mali  tablolarının  ayrılmaz bir parçasını oluştururlar. Bu bağlamda, önceki dönem rakamlarının tek başlarına   sunulması anlamlı değildir.

(b) Önceki dönemle ilgili tutar. dipnot ve diğeraçıklamaların,  cari   dönem  mali  tabloları  ile

Karşılaştırılabilmeleri için dahil edildiği karşılaştırmalı mali tablolar,cari dönem mali tablolarının bir parçasını oluşturmazlar

24

Compilation engagement

In   a   compilation   engage-ment, the accountant is enga-ged to use accounting exper-tise as opposed to auditing expertise to collect, classify and summarize financial in-formation.

Mali bilgileri derleme anlaşması

Mali bilgileri derleme anlaşmasında bir muhasebeci, dene-tim alanındaki uzmanlığından ziyade muhasebe  alanındaki uzmanlığını kullanmak sure-tiyle mali bilgileri toplama, sınıflandırma ve özet haline getirme hususunda görevlendirilir.

25

Component

Component   is   a  division, branch, subsidiary, joint ven-ture, associated company or other entity vvhose financial information is included in fi-nancial statements audited by the principal auditor

Tamamlayıcı birim, alt bile-şen, isletmenin bileşeni

Tamamlayıcı birim, hakkında-ki mali bilgiler asıl denetçi ta-rafından denetime tabi tutulan mali tablolara dahil edilen bölüm, şube, iştirak. ortak girişim, bağlı şirket veya başka bir işletmedir

26

Comprehensive basis of ac-counting

A comprehensive basis of ac-counting comprises a set of criteria used in preparing fı-nancial    statements    vvhich applies to all material items and  which has substantial support.

Genel Finansal Raporlama Kuralları

Genel finansal raporlama ku-ralları, mali tabloların hazır-lanmasında tüm önemli  ka-lemlere tatbik edilen ve genel kabul gormüş kıstaslar dizisini içerir.

27

Computation

Computation    consists    of checking the arithmetical ac-curacy of source documents and accounting records or of performing independent calculations.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aritmetik İnceleme

Aritmetik  inceleme, kaynak dokümanların   ve   muhasebe kayıtlarının  aritmetik  açıdan doğruluğunun araştırılması ve-ya hesaplamaların yeniden yapılması faaliyetlerini içerir.

28

Compııter-assisted     aııdit techniques

Applications of auditing pro-cedures using the computer as an audit tool are known as Computer   Assisted   Audit Techniques (CAATs).

Bilgisayar destekli denetim teknikleri

Bilgisayarı bir denetim aracı olarak kullanan denetim uygu-lamaları Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (CAATs) olarak bilinir.

29

Computer information sys-tems

A computer information sys-tems    (CIS)    environment exists when a computer of any type or size is involved in the processing by the en-tity of financial information of significance to the audit, whether  that   computer   is operated by the entity or by a third party.

Bilgisayar kullanan bilgi sis-temleri 1 Bilgisayar Sistemleri Denetim açısından önem taşı-yan mali bilgilerin işletme ta-rafından işleme tabi tutulma-sında (işletmenin kendi tara-fından veya dış kaynak hizme-ti almak suretiyle olsun) bilgi-sayar kullanılıyorsa, bilgisa-yarın nitelik ve büyüklüğüne bakılmaksızın, bir bilgisayar bilgi sistemi (CIS) ortamı mevcuttur.

30

Confirmation — (see Exter-nal confirmation)

Doğrulama - (bkz. Dış kay-naktan doğrulama)

31

Continuing   auditor—(see

Auditor)

Süregelen Denetçi - Önceki ve   Cari   Dönem   Denetçisi

(bkz. Denetçi)

32

Control environment

The    control    environment comprises the overall attitu-de, awareness and actions of directors  and  management regarding the internal control system and its importance in the entity.

Kontrol ortamı

Bir kontrol ortamı, bir iç kont-rol sistemi ile ilgili olarak üst yönetimin ve diğer yöneticile-rin yaklaşımları, duyarlılıkları ve davranışları ile şirket içe-rinde iç kontrol sistemine verilen önemi içerir.

33

Control procedures

Control procedures are those policies and  procedures in addition to the control envi-ronment which management has established to achieve the entity's specific objectives.

Kontrol Yöntem ve Teknikleri

Kontrol prosedürleri, işletme-nin belirli hedeflerine ulaşma-sı amacıyla yönetim tarafından kontrol ortamına ek olarak be-lirlenen politika ve yöntemler-dir.

34

Control   risk—(?,ee   Audit risk)

Kontrol Riski - (bkz. Denetim

Riski)

35

Corporate    Governance

(see Governance)

Kurumsal Yönetişim - (bkz. Yönetişim)

36

Database

A collection of data that is shared and used by a number of different users for diffe-rent purposes.

Veri tabam

Değişik kullanıcılar tarafından değişik amaçlarla paylaşılan ve kullanılan veriler toplulu-ğudur.

37

Detection risk—(see  Audit risk)

Tespit Riski - (Ortaya çıkara-mama Riski) (bkz. Denetim Riski)

38

Disclaimer of opinion — (see Modified auditor's report)

Görüş bildirmekten kaçınma-

(bkz. Açıklayıcı bilgi içeren denetçi raporu)

39

Documentation

Documentation is the materi-al (vvorking papers) prepared by and for, or obtained and retained  by  the auditor in connection with the perfor-mance of the audit.

Belgeleme 1 Belgelendirme 1 Belge ve Kayıt Düzeni (Dokü-mantasyon)

Belgelendirme, denetim faali-yetinin yürütülmesi ile ilgili olarak, denetçi tarafından ha-zırlanmış ya da denetçi için hazırlanan ve denetçi tarafından korunan dokümanlardır (çalışma kağıtlarıdır).

40

Emphasis of matter parag-raph(s) — (see Modified au-ditor's report)

Bir  konunun   vurgulandığı paragraf(lar) - (bkz. Açıklayı-cı bilgi içeren denetçi raporu)

41

Engagement letter

An engagement letter docu-ments and confirms the audi-tor's acceptance of the appo-intment, the objective  and scope of the audit, the extent of the auditor's responsibili-ties to the client and the form of any reports.

Bağımsız Denetim Sözleşmesi

Denetim sözleşmesi, denetçi-nin, denetim işini kabul ettiği-ni. işin amaç ve kapsamını,de-netçinin  müşteriye   karşı   so-rumluluk derecesini ve verile-cek raporları içerir.

42

Environmental matters

Environmental  matters are defined as:

(a)       Initiatives to prevent,
abate, or remedy damage
to the environment, or to
deal vvith conservation of
renewable and non-rene-
vvable resources (such ini-
tiatives may be required
by  environmental   lavvs
and   regulations   or   by
contract, or they may be
undertaken voluntarily);

(b)       Consequences of vi-
olating     environmental
laws and regulations;

(c)       Consequences of environmental  damage  done to others or to natural re-sources; and

(d) Consequences of vica-rious liability imposed by law (for example, liability for damages caused by previous owners).

Çevresel Konular

Çevresel konular aşağıdaki gi-bi tanımlanırlar:

(a)         Çevreye verilen zara-
rın önlenmesi, azaltılma-
sı ve onarılması veya ye-
nilenebilir olan ve olma-
yan kaynakların muhafa-
za  edilmesi  yolundaki
uğraşlar için yapılan ça-
lışmalar (bu tür çalışma-
1ar çevre ile ilgili yasa ve
yönetmelikler veya söz-
leşme gereği olabileceği
gibi  gönüllü  olarak da
yürütülebilir);

(b)         Çevre ile ilgili yasa ve
yönetmeliklerin      ihlal
edilmesinin sonuçlan;

(c)         Diğer şahıslara ve doğal  kaynaklara  verilen çevresel hasarın sonuçla-rı; ve

(d) Yasa tarafından baş-kaları için getirilmiş olan sorumluluklarm sonuçla-rı  (örneğin daha önceki mal  sahipleri tarafından neden olunan hasarlarm sonuçları).

43

Environmental performan-ce report

An   environmental   perfor-mance report is a report, separate from the fınancial statements, in which an en-tity  provides  third  parties vvith qualitative information on the entity's commitments towards the environmental aspects of the business, its policies and targets in that fı-eld, its achievement in mana-ging the relationship between its business  processes and environmental risk, and qu-antitative information on its environmental performance.

Çevresel yükümlülüklere iliş-kin performans raporu

Çevresel  performans raporu mali tablolardan ayrı olarak, içinde işletmenin üçüncii kişj-lere. i§ kolunun çevre ile ilgili özelliklerine ilişkin olarak iş-letmenin  yükümlülükleri  ko-nusunda  niceliksel  bilgi, bu alandaki politika ve hedefleri, kendi iş faaliyetleri ile çevre-sel risk arasındaki ilişkide sağ-ladığı   başarı  ve   işletmenin çevre ile ilgili performansı ko-nusunda niceliksel bilgi sağla-yan bir rapordur.

44

Environmental risk

In certain circumstances, fac-tors relevant to the assess-ment of inherent risk for the development of the overall audit plan may include the risk of material misstatement of the financial  statements due to environmental mat-ters.

Çevresel risk

Bazı durumlarda, genel dene-tim planının oluşturulmasıylailgili doğal riskin değerlendi-rilmesine ilişkin unsurlar, çev-re ile ilgili meselelerden dola-yı mali tabloların önemli ölçii-de  yanlış  sunulması  riskini içerebilir.

45

Error

An error is an unintentional mistake  in  financial state-ments.

Hata

Hata, mali tablolarda, kasıtsız yapılan yanlışlıklardır.

46

Expected error(see Audit sampling)

Beklenen f/ata-(bkz.Denetim Örneklemesi)

47

Expert

An expert is a person or firm possessing    special    skill, knovvledge and experience in a particular field other than accounting and auditing.

Uznıan

Uzman, muhasebe ve denetim dışındaki diğer belirli alanlar-da özel yetenek, bilgi ve dene-yime sahip olan kişi kurum ve-ya kuruluşlardır.

48

External     aııditlaııditor—

(see Auditor)

Bağımsız 1 Dış denetim 1 de-netçi - (bkz. Denetçi)

49

External confirmation

External confirmation is the process of obtaining and eva-luating audit evidence thro-ugh a direct communication from a third party in respon-se to a request for informati-on about a particular item af-fecting assertions made by management in the financial statements.

Dış kaynaktan doğrulama 1 Dış bağımsız kaynaktan elde edilen bilgi

Dış kaynaktan doğrulama, ma-li tablolarda yönetim tarafın-dan yapılmış olan beyanları et-kileyen belirli bir kalem hak-kında bilgi istenmesi üzerine, doğrudan iletişim kurulması suretiyle, işletme dışı taraflar-dan , denetim kanıtlarının alın-ması ve değerlendirilmesi sü-recidir.

50

Fair Value

The amount for which an as-set could be exchanged, ora liability    settled.   betv/een

knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction

Gerçeğe uygun değer Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili bir alıcı ile bilgili bir satıcı arasında bir varlığın el değiştirmesi   veya  bir  borcun ödenmesi  durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

51

Financial statements

The balance sheets, incomestatements or profit and lossaccounts, statcments ofchanges   in   financial   position(which may be presented in a

variety of ways, for example,as a statement of cash flows or a statement of fund flows),notes and  other statements and   explanatory   material

which are identified as being part of the financial statements.

Summarized   financial

Statements An entity may prepare financial statcments summarizing its annual audited  financial   statements for the purpose of informing user groups interesed in the highlights only of the entity's financialperformance and position.

Financial statement assertions

Financial statement assertions  are assertions  by

management, explicit or othenvise, that are embo-

died in the financial statements and can be catego-

rized as follovvs:

(a) Existence: an asset ora liability exists at a given date;

(b) Rights and obligations: an asset or a liability

pertains to the entity at a given date;

(c) Occurrence: a transaction or event took place vvhich pertains to the entity during the period;

(d)  Completeness:  there are no unrecorded assets,liabilities, transactions or events,   or   undisclosed items;

(e) Valuation: an asset orliability is recorded at an

appropriate carrying  value;

(f) Measurement: a transaction or event is recor- ded at the proper amount and revenue or expense is allocated to the proper pe-riod; and

(g) Presentation and disc-losure: an item is disclo-sed, classified, and desc-ribed in accordance with the applicable  financial reporting framework.

Mali tablolar

Bilançolar, gelir tabloları veya kar ve zarar hesapları, mali durumdaki değişiklik tabloları (ki örneğin nakit akımları veya fon akımları  tabloları olarak çeşitli şekillerde gösterilebilir1er), notlar ve diğer tablolar ve açıklayıcı  dokümanlar  mali tabloların bir parçası olarak ta-

nımlanır.

Özet mali tablolar

Bir işletme, sadece işletmenin mali performansı ve mali durumunun göze çarpan unsurları ile ilgilenmekte olan kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla, denetimden  geçmiş yıllık mali tablolarını özetleyen mali tablo1ar hazırlayabilir.

Mali tablolar üzerinde yönetimin beyanları

Mali tablolar üzerinde yönetimin beyanları, yönetim tarafından açık veya başka bir şekilde ya-pılan  ve mali  tablolara dahil edilmiş ve doğru kabul edilmiş beyanlardır olup aşağıdaki şekil-de sınıflandırılabilirler:

(a) Varolma, mevcudiyet:bir varlık veya yükümlülük belirli bir tarihte mevcuttur;

(b)  Haklar  ve yükümlülükler: belirli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlık veya sorumlu ol-duğu yükümlülük;

(c) Olay vukuu:   Dönem içinde sonuçları işletmeyi   ilgilendirmekte  olan yapılmış bir işlem veya meydana gelmiş bir olay;

(d) Tanı olma: kaydedilmemiş varlık, yükümlülük, muhasebe işlemi veya ilgili olay yahut açıklanmamış kalem olmaması:

(e) Değerleme:   bir varlık veya yükümlülük taşıdığı gerçeğe uygun değerle kayıt edilir;

(f) Ölçüm: bir işlem veya olay gerçek değeriyle kayıt edilir,  gelir ve gi-derler ait oldukları döne-me yansıtılır.

(g) Sunum ve tam   açık-lama: bir muhasebe ka-lemi, uyulması gereken mali raporlama çerçeve-sine uygun olarak açıkla-nır, sınıflandınlır ve ta-nımlanır.

52

Forecast

A forecast is prospective fı-nancial information prepared on the basis of assumptions as to future events which ma-nagement expects  to  take place and the actions mana-gement expects to take as of the date the information is prepared (best-estimate as-sumptions).

Tahmin

Tahmin, yönetimin, bilginin hazırlanacağı  tarih  itibariyle. gelecekte olmasını  beklediği olaylar ve  yerine getirmeyi umduğu, beklediği faaliyetleri üzerindeki varsayımlara dayalı olarak hazırlanan muhtemel, olması beklenen mali bilgiler-dir.

53

Fraud

The term "fraud" refers to an intentional act by one or mo-re individuals among mana-gement, employees, or third parties, which results  in  a misrepresentation of financi-al statements.

Yolsuzluk

"Yolsuzluk"  terimi, yönetim kademesindeki birey veya bi-reyler, işletme çalışanları veya üçüncii kişiler tarafından ya-pılmış, mali tabloların yanlış sunulması ile sonuçlanan kas-di bir hareketi ifade eder.

54

General controls in compu-ter information systems The establishment of a fra-mework of overall control over the computer informati-on systems activities to pro-vide a reasonable level of as-surance that the overall ob-jectives of internal control are achieved.

Bilgisayarlı bilgi sistemlerin-de genel kontroller

İç kontrol ile ilgili genel amaçların  gerçekleştirildiği  hususunda makul bir güvence dü-zeyi sağlayabilmek için bilgi-sayarlı bilgi sistemleri üzerin-de bir genel kontrol çerçevesi-nin kurulması

55

Going concern assumption

Under the going concern as-sumption, an entity is ordina-rily vievved as continuing in business for the foreseeable future with neither thc inten-tion nor the necessity of liqu-idation, ceasing  trading or seeking protection from cre-ditors pursuant to laws or re-gulations. Accordingly, as-sets and liabilities are recor-ded on the basis that the en-tity vvill be able to realize its assets and discharge its liabi-lities in the normal course of business.

İşletmenin devamhlığı 1 sii-rekliliği varsayımı

İşletmenin devamhlığı varsa-yımına göre, bir işletmenin, iflas, iş hayatına son verme ve-ya yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi bir niyet taşı-mamak veya gereklilik duy-mamak üzere, Öngörülebilir bir siire boyunca faaliyetine devam etmesinin olağan ola-rak görülmesidir. Dolayısıyla, varlık ve yükümlülükler, işlet-menin normal iş koşullan al-tında , varhklarını nakde dön-dUrebileceği ve yükümlülükle-rini yerine getireceği esasına göre kayda alınır.

56

Governance

The term "governance" desc-ribes the role of persons ent-rusted with the supervision, control and direction of an entity. Those charged with governance ordinarily are ac-countable for ensuring that the entity achieves its objec-tives. financial reporting, and reporting to interested parti-es. Those charged with go- vernance  include  manage-ment only when it performs such functions.

Kurumsal yönetim 1 Yöneti-siın

"Yönetişim" terimi, bir işlet-menin gözetim, kontrol edil-mesi ile yönetilmesi görevi kendilerine emanet edilmiş olan kişilerin rollerini, çalış-malarını tanımlar. Yönetişim görevi ile yükümlendirilmiş, olanlar doğal olarak, işletme-nin hedeflerine ulaşmasınının, mali  raporlama yapılmasının ve   bu işle ilgili. çıkar sahibi kişilere karşı sorumlu olunma-sı ile bunlara rapor verilmesi-nin sağlanması, güvence altına alınması konusunda hesap ver-mekle yükümlüdürler.    Eğer bu fonksiyonlar kendisine verilmiş  ise  yönetişimden  so-rumlu kişi işletme yönetimi-dir.

57

Government   business   en-terprises

Government business enterp-rises are businesses  which operate within the public sec-tor ordinarily to meet a poli-tical or social interest objec-tive. They are ordinarily re-quired to operate commerci-ally, that is, to make profits or to recoup, through user charges a substantial propor-tion of their operating costs.

Kamu iktisadi teşebbüsleri 1 Kamıı işletmeleri

Kamu   iktisadi   teşebbüsleri, olağan olarak bir siyasi veya sosyal çıkar amacını gerçek-leştirmek üzere kamu sektörii içinde faaliyet gösteren işlet-melerdir. Genellikle onlardan, işletme giderlerinin önemli bir bölümü ürettikleri mal ve hiz-metleri kullananlar tarafından karşılanacak şekilde, ticari an-lamda faaliyet göstermeleri. kar etmeleri  veya giderlerini karşılamaları talep edilir.

58

Incoming auditor—(see Au-ditor)

Yeni denetçi 1 Cari dönem ba-ğımsız denetçisi (bkz. Denetçi)

59

Inherent risk—(see Audit risk)

Doğal Risk - (bkz. Denetinı Riski)

60

Inquiry

Inquiry consists of seeking information of knowledgeab-le persons inside or outside the entity.

Sorusturrna

Soruşturma firma içi ve dışın-da olan bilgi sahibi kişilerden bilgi edinilmesini içerir.

61

Inspection

Inspection consists of exami-ning records, documents, or tangible assets.

Teftiş 1 İnceleme Teftiş, kayıtların, dokümanla-rın ve maddi varhkların ince-lenmesi içerir.

62

Interim financial informati-on or statements

Financial information (which may be less than full financi-al statements as defined abo-ve) issued at interim dates (usually half-yearly or quar-terly) in respect of a financi-al period.

Aradönem   mali   bilgi   veya tabloları

Mali dönem açısından dönem içi olan tarihlerde (genellikle altı aylık veya üç aylık) yayın-lanan mali bilgilerdir (ki yu-karda tanımlandığı  gibi  tam içerikli mali tablolardan daha kısıtlı olabilir).

63

Internal auditing

Internal auditing is an appra-isal activity established wit-hin an entity as a service to the entity. Its functions inclu-de,  amongst other things, examining, evaluating and monitoring the adequacy and effectiveness of the accoun-ting and internal control sys-tems.

İç denetim

İç denetim, bir işletmenin için-de o işletmeye hizmet vermek amacıyla kurulan bir değerlen-dirme faaliyetidir. İç denetim kapsamında yapılan faaliyet-1er, diğer işlerin yanısıra; mu-hasebe ve iç kontrol sistemle-rinin yeterlilik ve etkinlikleri-nin incelenmesini, değerlendi-rilmesini ve izlenmesini içerir.

64

Internal control system An internal control system consists of all the policies and    procedures    (internal controls) adopted by the ma-nagement of an entity to as-sist  in  achieving  manage-ment's objective of ensuring, as far as practicable, the or-derly and efficient conduct of its business, including adhe- polici-es, the safeguarding of as-sets, the prevention and de-tection of fraud and error, the accuracy  and completeness of the accounting  records, and the timely preparation of reliable financial informati-on. The internal control sys-tem extends beyond  these matters which relate directly to the functions of the acco-unting system.

İç kontrol sistemi

Bir iç kontrol sistemi, yönetim politikalanna bağh kahnması, işletme varhklarının korunma-sı, yolsuzluk ve hataların ön-lenmesi   ve  tespit  edilmesi, muhasebe kayıtlarının doğru-luğunun, eksiksiz  olmasının ve güvenilir mali bilgilerin za-manında hazırlanmasının sağ-lanması dahil, yönetimin işletme faaliyetinin düzenli ve ve-rimli bir şekilde yürütülmesini güvence altına almak hususun-daki amacına ulaşılmasına yardımcı olmak üzere, yöne-tim tarafından benimsenmiş olan bütün politika, işlem ve yöntemleri (iç kontroller) içe-rir. İç kontrol sistemi muhase-be sisteminin fonksiyonları ile doğrudan ilgili başka diğer hu-susları da içermektedir.

65

Knowledge ofthe business

The auditor's general know-ledge of the economy and the industry within which the en-tity operates and a more par-ticular knowledge of how the entity operates

İşletme faaliyeti hakkında bil-

gi

İşletmenin içinde faaliyetini yürüttüğü ekonomi ve iş kolu hakkında ve özellikle işletme-nin nasıl faaliyet gösterdiği konusunda bir denetçinin ge-nel bilgisi.

66

Limitation on scope

A limitation on the scope of the auditor's work may so-metimes be imposed by the entity (for example, when the terms of the engagement spe-cify that the auditor will not carry out an audit procedure that the auditor believes is necessary). A scope limitati-on may be imposed by cir-cumstances   (for   example, when the timing of the audi-tor's appointment is such that the auditor is unable to observe the counting of physi-cal inventories). It may also arise vvhen. in the opinion of the auditor, the entity's acco-unting records are inadequate or vvhen the auditor is unable to carry out an audit procedu-re believed desirable.

Kapsam sımrlaması 1 Çalışma alanının sınırlanması

Bazen işletmenin kendisi de-netçinin çalışma kapsamına ilişkin sınırlamalar getirilebi-lir. (örneğin, sözleşme şartları, denetçinin gerekli olduğuna inandığı bir denetim prosedü-rünü yürütmeyeceğini belirte-bilir). Mevcut koşullar da bir kapsam sınırlamasını zorunlu kılabilir (örneğin, denetçinin tayininin zamanlamasına bağ-h olarak denetçi envanter sayı-mını fiziki olarak gözlemleme olanağına sahip olmayabilir). Böyle bir durum aynı zaman-da, denetçinin görüşüne göre, işletmenin muhasebe kayıtları-nın yetersiz olması halinde ve-ya denetçinin, gerekli olduğu-na inandığı birdenetim süreci-ni uygulayamadığı zaman or-taya çıkabiiir.

67

Management

Management comprises offi-cers and others who also per-form senior managerial func-tions. Management includes directors and the audit com-mittee only in those instances when   they   perform   such functions.

Yönetim kademesi 1 Isletme yönetimi

Yönetim kademesi, aynı za-manda üst düzey yönetim fonksiyonlarını yerine getiren görevliler ve diğer çalışanları kapsar. Eğer ilgili fonksiyon-ları yerine getiriyorsa direktör ve denetim komitesi de yöneti-min bir parçasıdır.

68

Management  representati-ons

Representations   made   by management to the auditor during the course of an audit. either unsolicited or in res-ponse to specific inquiries.

Yönetimin bildirimleri

Dcnetim süreci esnasında ister talep edilmiş olsun, ister belir-li soruşturmaların gereği ola-rak, yönetimin denetçiye yap-tığı bildirimlerdir.

69

Material inconsistency

A    material    inconsistency exists when other informati-on  contradicts  information contained in the audited fi-nancial statements. A materi-al  inconsistency may  raise doubt about the audit conclu-sions drawn from audit evidence previously  obtained and, possibly, about the basis for the auditor's opinion on the financial statements.

 

Önemli tutarsızhk

Önemli tutarsızlık, elde edilen diğer bilgiler, denetlenmiş ma-li tablolarda yer alan bilgileıie çelişiyorsa ortaya çıkar. Önemli tutarsızlık, önceden el-de edilmiş kanıtlarından elde edilen denetim sonuçları ve mümkündür ki  mali  tablolar üzerinde denetçinin vardığı görüşün dayanaklan hakkında şüpheler doğmasına neden olur.

70

Material   misstatement  of fact

A material misstatement of fact in other information exists when such informati-on, not related to matters ap-pearing in the audited finan-cial statements, is incorrectly stated or presented.

Bir olayın önemli ölçüde yan-lış belirtilmesi 1 yansıtılması

Denetlenen mali tablolardaki konularla ilgili olmayan diğer bir bilgideki yanlışlık, bu tür bilgilerin yanlış şekilde belir-tilmesi veya gösterilmesi du-rumunda ortaya çıkar.

71

Material yveaknesses—lht vveaknesses in internal cont-rol that could have a material effect on the fınancial state-ments.

Önemli zayıflık

Mali tablolarda önemli bir et-kiye sahip olabilecek iç kont-roldeki zayıflıktır.

72

MaterialityInformation  is material  if its omission or misstatement could influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. Ma-teriality depends on the size of the item or error judged in the particular circumstances of its omission or misstate-ment. Thus, materiality pro-vides a threshold or cutoff point rather than being a pri-mary qualitative characteris-tic which information must have if it is to be useful.

Önemlilik

Bir bilginin eksikliği veya yanlış ifade edilmesi, bu bilgi-leri kullananların mali tablola-ra dayalı olarak aldıkları ka-rarları etkileyebiliyorsa bu bil-gilerönemli bilgilerdir. Önem-lilik, bir muhasebe kaleminin veya hatanın, onların belirli durumlardaki eksikliklerinin ya da yanlış ifade edilmeleri-nin değerlendirilmesi duru-munda ortaya çıkacak önemi-ne, büyüklüğüne göre değişir. Dolayısıyla, önem derecesi, bir bilginin yararlı olabilmesi için sahip olması gereken asıl kalitatif (niteliksel) özellikle-rinden ziyade, bir eşik veyaönemli  ile  önemsizi  ayırma

noktası oluşturur.

73

MisstatementA mistake in financial information which would arise from errors and fraud

Yanlıs beyan

Bir mali bilgide hata veya yolsuzluktan kaynaklanan yanlışlığın bulunması durumu.

74

Modified auditor's report An auditor's report is considered to be modified if either an cmphasis of matter paragraph(s) is added to the report or if the opinion is other than

unqualified:

Matters That Do Not Affect the A uditor's Opinion

Emphasis of matter paragraph(s)

An auditor's report maybe modified by adding an emphasis of matter paragraph(s) to highlight a matter affecting the financial statements which is included in a note to the financial statements that more extensively discusses thematter. The addition of

such an emphasis of matter paragraph(s) does not affect the auditor's opinion. The auditor may also modify the auditor's re-

port by using an emphasis of matter paragraph(s) toreport matters other than

those affecting the financial statements.

Matters That Do Not Affect tlıe Auditor's Opinion

Qualified opinion

A  qualified  opinion  is expressed when the auditor concludes that an unqualified opinion cannot be expressed but that the

effect   of  any  disagreement with management,or limitation on scope is

not so material and pervasive as to require an adverse opinion or a discla-

imer of opinion.

Disclaimer of opinion

A disclaimer of opinion is expressed when the possible effect of a limitation

on scope is so materialand pervasive that the auditor has not been able to

obtain sufficient appropriate audit evidence and accordingly is unable to express an opinion on the fınancial statements.

Adverse opinion

An   adverse   opinion   is expressed when the effect of a disagreement is so material and pervasive to the financial  statements that the auditor concludes that a qualification of the report is not adequate to disclose the misleading or incomplete nature of the fınancial statements

Değişikliğe uğrannş bağımsız denetçi raporıı 1 Açıklayıcı bilgi içeren denetçi raporu

Bir  denetçi   raporunda,   bir önemli bir konunun vurgulandığı paragraf(lar) eklenmiş ise

veya denetçinin görüşü olumlu görüş dışındaki diğer görüşler-den birini içermekteyse denet-çi raporu tadil edilmiş olarak kabul edilir.

Denetcinin   Görüsünü

Etkilemeven Hususlar

Bir konunun vurgulandığı paragraf

Bir denetçinin  raporu, mali  tabloları etkileyen

bir   konuyu   açıklamak amacıyla, yoğun biçim de   tartışılan   konunun vurgulandığı bir paragraf(1ar) olarak bir not halinde mali tablolara eklenilmesi suretiyle değiştirilebilir. Bu tür bir konunun vurgulandığı paragrafın(ların)    eklenmesi denetçinin nihai göriişünü etkilemez. Denetçi,

mali tabloları etkilemekte olan konuların dışın daki hususları açıklayıcı paragraflar    kullanmak

suretiyle denetim  raporunu değiştirebilir.

Denetçinin Görü s ü n ü Etkileven Hususlar

 

Şartlt görüş

Denetçi, olumlu görüş ortaya konulmasına ola-

nak bulunmadığına, ancak  yönetim  kademesi

ile olan bir görüş ayrılığının veya kapsam sınırlamasının çok önemli veya bir olumsuz görüş bildirme veya göriiş bildirememe durumunu gerektirecek ölçiide önemli

olmadığına kanaat getir-mesi durumunda, şartlı görüş bildirilir.

Görüş bildirmekten kaçınma

Kapsam sınırlamasının oldukça önemli  ve denetçinin yeterli ve uygun denetim  bulguları  elde etmesine ve dolayısıyla mali  tablolar hakkında bir göriiş ortaya koyma-sına olanak vermeyecck derecede  ise bir görüş bildirilmez.

Olumsıtz görüs

Denetçi,   mali   tablolar üzerinde önemli  etkisi olan bir   görüş ayrılığı taşıyorsa ve mali tablo-lardaki eksiklik ve yanlı-§ı  şartlı  görüş  vererek ifade  etmesinin  yetcrli olmadığına kanaat geti-rirse olumsuz görüş bil-dirilir

75

National practices (auditing

A set of auditing guidelines not having the authority of standards defined by an aut-horitative body at a country level and commonly applied by auditors in the conduct of an audit or related services.

Ulusal uygulamalar (dene-tim)

Ülke düzeyinde yetki sahibi bir kurul tarafından belirlen-miş ve uygulama zorunluluğu-na sahip olmayan standartlar olmamakla birlikte, genellikle denetim işinin veya ilgili hiz-metlerin yürütülmesinde de-netçiler tarafından uygulanan denetim kılavuzlan ve kuralları dizisi.

76

National standards (aııdi-ting)

A set of auditing standards defined by law or regulations or an authoritative body at a country level, the application of which  is  mandatory  in conducting an audit or related services and which sho-uld be complied with in the conduct of an audit or related services.

Ulusal standartlar (denetim) Yasa veya diğer düzenleme-lerle (tüzük, yonetmelik, teb-liğ, yönerge) ülke düzeyinde yetki sahibi bir kurul tarafın-dan belirlenen, tanımlanan ve denetim ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde uygulanmaları zorunlu olan ve denetim işi ile ilgili hizmetlerde uyulması ge-reken denetim standartları dizisi.

77

Noncompliance

The term "noncompliance" is used to refer to acts of omis-sion or commission by the entity being audited, either intentional or unintentional, which are contrary to the pre-vailing laws or regulations.

Uygunsnzlıık

"Uygun olmama" terimi. dene-timi yapılan işletmenin, bile-rek veya bilmeyerek, yürür-lükteki yasa ve diğer düzenle-melere (tüzük, yönetmelik, tebliğ, ve yönerge) aykırı fa-aliyetlerini ifade etmede kulla-nılır.

78

Non-sampling  risk   — (see Audit sampling)

Örneklemeden kaynaklanma-yan risk - (Bkz. Denetim ör-neklemesi)

79

Observation

Observation consists of lo-oking at a process or proce-dure being performed by ot-hers, for example, the obser-vation by the auditor of the counting of inventories  by the entity's personnel or the performance of internal cont-rol procedures that leave no audit trail.

Gözlem

Başkaları tarafından yapılan süreç veya işlemlerin gözlem-lenmesidir. Örneğin, işletme-nin personeli tarafından yiirü-tülen envanter sayımının veya sonradan denetlenebilmesi için iz kaydı olmayan iç kont-rol işlemlerinin yerine getiril-mesinin denetçi tarafından gözlemlenmesi.

80

Opening balances

Opening balances are those account balances which exist at the beginning of the peri-od. Opening balances are ba-sed upon the closing balan-ces of the prior period and reflect the effects of transac-tions of prior periods and ac-counting policies applied in the prior period.

Dönembaşı Açılış bakiyesi

Dönembaşı açılış bakiyeleri, dönemin başında varolan he-sap bakiyeleridir. Açılış he-sapları önceki dönemin kapa-nış hesap sonuçlarma dayanır-lar ve önceki dönemde yapılan işlemlerin etkileri ile önceki dönemde uygulamaya konul-muş olan muhasebe politikala-rını yansıtırlar.

81

Opinion

The auditor's report contains a clear vvritten expression of opinion on the financial sta-tements as a whole. An unqu-alified opinion is expressed when the auditor concludes that the fınancial statements give a true and fair view (or are presented fairly, in all ma-terial respects,) in accordance with the identifıed fınancial reporting   framework.   (See Modifıed auditor's report)

Görüş

Denetçi raporu, mali tabloların bütünü hakkında varılan görü-şün yazılı ve açık bir şekilde beyanını içerir. Denetçi, mali tabloların gerçek ve doğruyu yansıttığına kanaat getirirse olumlu görüş bildirir.

82

Other auditor—(see    Audi-tor)

Diğer Denetçi- (bkz Denetçi)

83

Personnel—(see Auditor)

Personel - (bkz. Denetçi)

84

Planning

Planning  involves  develo-ping a general strategy and a detailed approach for the ex-pected nature, timing and ex-tent of the audit.

Planlama

Planlama, denetim faaliyetinin öngörülen niteliği, zamanla-ması ve kapsamı konusunda genel bir strateji ve ayrıntılı bir yaklaşım geliştirilmesidir.

85

Population   —   (see Audit sampling)

Ana Kütle - (bkz. Denetim Ör-neklemesi)

86

Post balance sheet events

(see Subsequent events)

Bilanço tarihinden sonraki olaylar- (bkz. Dönem sonrası olaylar)

87

Predecessor  auditor—(see Auditor)

Önceki Denetçi -    (Bkz. De-netçi)

88

Principal auditor—(see Au-ditor)

 

 

Asd Denetçi -   (Bkz: Denetçi)

89

Projection

A projection is prospective financial information prepa-red on the basis of:

(a)       Hypothetical assumptions about future events and management actions
which are not necessarily expected  to take  place,such as when some entiti-
es are in a start-up phase or are considering a majör change in the nature of operations; or

(b)       A mixture of best-estimate and hypothetical asumptions.

Öngörii (Projeksiyon)

Projeksiyon, aşağıda verilmiş hu-suslara dayanılarak hazırlanmış, elde edilmesi beklenilen mali bil-gilerin tasarlanması işidir:

(a)          Bazı birimlerin ne zaman faaliyete eçeceği veya yönetimin, faaliyetlerin niteliğinde önemli bir değişikliğe gitmeyi öngörmesi gibi gelecekte olması mutlaka beklenmeyen yönetim aktiviteleri  konusundaki  nazari
varsayımlar,(b)    Yapılacak en iyi tahminlerin ve nazari varsayımların bir karışımı.

90

Prospective financial infor-mation

Prospective financial  infor-mation is financial inforınati-on  based   on   assumptions about events that may occur in the future and possible ac-tions by an entity. Prospecti-ve financial information can be in the form of a forecast, a projection or a combination of both. (See Forecast and Projection)

Geleceğe döniik olarak bekle-nen mali bilgi

Geleceğe dönük olarak bekle-nen mali bilgiler, gelecekte ol-ması mümkiin olaylar ve işlet-me tarafından yapılacak faali-yetler konusunda yapılan var-sayımlara dayalı olarak hazır-lanan mali bilgilerdir.

91

Public sector

The term "public sector" re-fers to national governments, regional (for examplc. state, provincial.  territorial)   go-vernmcnts, local (for examp-le, city, town) governments and related governmental en-tities (for example, agencies, boards. commissions and en-terprises).

Kaınu sektörü

"'Kamu sektörü" terimi, ulusal hükümetlere, bölgesel   (örne-ğin, eyalet, vilayet. bölge) hü-kümetlere, yerel (örneğin, şe-hir, ilçe) idarelere ve ilgili hü-kümet birimlerine  (örneğin. daireler. kurullar, komisyonlar ve işletmeler) atıfta bulunur.

92

Qualified      opinion — (see Matters That Do Affect the Auditon's is Opinion)

Şartlı Görüş:    (Bkz. Denetçi Görüşünü Etkileyen Konular)

93

Quality controls

The policies and procedures adopted by a firm to provide reasonable assurance that all audits done by the firm are being carried out in accor-dance with the Objective and General  Principles  Gover-ning an Audit of Financial Statements, as set out in In-ternational Standard on Au-diting 220 "Quality Control for Audit Work."

Kalite kontrolü Bir firma tarafından, tüm de-netim faaliyetlerinin Uluslara-rası  Denetim Standardı  220 Sayılı    "Denetimde    Kalitc Kontrolü Standardı" ile tespit edildiği üzere Mali Tablolann Denetimi Esaslarını belirleyen Amaç  ve Genel  Prensiplere uygun olarak yapıldığı konu-sunda makul, akılcı bir güven-ce sağlamak üzere benimsen-miş olan politika ve işlemler-dir.

94

Reasonable assurance

In an audit engagement, the auditor provides a high, but not absolute, level of assu-rance, expressed  positively in the audit report as reaso-nable assurancc, that the information subject to audit is free  of material   misstate-ment.

Makul güvence

Denetim işinde denetçi, dene-tim raporunda denetime tabi olan  bilgilerin herhangi  bir maddi yanlış içermediği konusunda yiiksek dereceli, ancak kesin olmayan makul  bir güvence sağladığını belirtir.

95

Related parties

Related parties and related party transaction are defined in International Accounting Standard 24 as:

Related   party Parties are considered to be rela-ted if one party has the ability to control the other party or exercise signifi-cant influence over the ot-her party in making finan-cial and operating decisi-ons.

Related party transacti-on—A transfer of resour-ces or obligations betwe-en related parties, regard-less of whether a price is charged.

Ilişkili taraflar

İlişkili taraflar ve ilişkili taraf-ları   işlemleri,     Uluslararası Muhasebe standardı 24'te şu şekilde tanımlanmaktadır:

İlişkili taraf

Eğer   taraflardan    biri, mali ve operasyonel ko-nularla   ilgili    kararlar alınmasında      diğerini kontrol etme veya onun üzerinde önemli derece-de etkiye sahipse, taraf-ların birbiri ile ilişkili ol-dukları görüşüne varılır.

İliskili taraf işlemleri

Bedelli veya bedelsiz ol-duğuna     bakmaksızın, ilişkili  taraflar arasında kaynakların   veya   yii-kümlülüklerin el değiş-tirmesi işlemleridir.

96

Related services

Related services comprise re-views, agreed-upon procedu-res and compilations.

İlişkili hizmetler

İlişkili hizmetler; gözden ge-çirmeleri, üzerinde mutabaka-ta vanlmış incelemeleri ve he-sap derlemelerini içerir.

97

Review engageınent

The objective of a review en-gagement is to enable an auditor to state vvhether, on the basis of procedures which do not provide all the evidence that would be required in an audit, anything has come to the  auditor's attention that causes the auditor to believe that the financial statements are not prepared, in all mate-rial respects, in accordance with an identifıed financial reporting framework.

Gözden geçirme hizmeti

Gözden  geçirme  hizmetinin amacı, bir denetimin yapılabilmesi için gereken tüm kanıtla-rı sağlamamakta olan işlemle-re dayalı olarak, denetçiye; kendisinin,mali tabloların tüm maddi unsurları itibariyle, tes-pit edilmiş olan mali raporla-ma çerçevesinde uygun olarak hazırlanmadığı hususunda inanç sahibi olmasına yol açan bir hususun dikkatini çekip, çekmediğini belirtmesi olana-ğı vermesidir.

98

Sampling risk—(see  Audit sampling)

Örnekleme riski: (Bkz. Dene-tim Örneklemesi)

99

Sampling unit—(see Audit sampling)

Örnekleme birimi: (Bkz. De-netim Örneklemesi:)

100

Scope ofan Audit

The term "scope of an audit" refers to the audit procedures deemed necessary in the cir-cumstances to achieve the objective of the audit.

Denetim kapsamı

Denetim kapsamı, denetimin amacının gerçekleştirilmesi için uygulanan denetim prose-dürlerini içerir.

101

Scope ofa Review

The term "scope of a review" refers to the review procedu-res deemed necessary in the circumstances to achieve the objective of the review.

Gözden geçirme işleminin kapsamı

"Gözden geçirme işleminin kapsamı" terimi, denetimden beklenen amacın gerçekleşti-rilmesi için gerekli olan göz-den geçirme prosediirlerini içerir.

102

Scope limitaûon — (see Li-

mitation on scope)

Kapsam sınırlaması: (Bkz. Kapsam sınırlaması)/Çalışma Alanının Sınırlanması

103

Segment information Information in the financial statements regarding distin-guishable components or in-dustry and geographical as-pects of an entity.

Bölüm bilgileri

Bir   işletmenin   birbirinden ayırt edilebilir bileşenleri veya sektörel ve coğrafi Özellikleri ile ilgili olarak mali tablolarda yer alan bilgiler.

104

Service organization

A client may use a service organization such as one that executes   transactions   and maintains related accountabi-lity or records transactions and  processes  related  data (e.g., a computer information systems service organizati-on).

Dış hizntet kuruluşulHizmet işletmeleri

Bir müşteri, işlemleri yerine getiren ve ilgili muhasebe işle-rini yürüten veya işlemleri ka-yıt eden ve ilgili verileri işle-yen bir dış hizmet kuruluşu ve kurumu kullanabilir (ör. Bilgi-sayarlı bilgi sistemleri hizmet organizasyonu)

105

Significance

Significance is related to ma-teriality of the financial state-ment assertion affected.

Etkin önemlilik

Etkin Önemlilik mali tablo bil-gilerini  etkileyebilen  önemli vurgulamalardır.

106

Small entity

A small entity is any entity in which:

(a)There is concentration of ownershi and management in a small number of individuals  (often a single individual); and

(b)        One or more of the
following are also found: (i) Few sources of

income;

(ii) Unsophisticated record-keeping; and

(iii) Limited internal controls      together

with the potcntial for management overridc of controls.

Small entities vvill ordinarily display characteristic

(a), and onc or more of the characteristics inclu-

ded under (b).

Küçük işletme

Küçük işletme aşağıdaki özel-liklere sahip olan   işletmeler-dir:

(a)İşletme sahipliği ve yönetim işlevi az sayıda
kişi üzerinde yoğunlaşmıştır (genellikle bir ki-
şi); ve

(b)Küçük  işletmelerde aşağıdaki özelliklerden
biri veya daha fazlası bulunur:

107

Special purpose auditor's

Report A report issued in connection with the independent audit offinancial  information other

than an auditor's report on financial statements,

including:

(a)  Financial   statements prepared   in  accordance with a comprehensive basis of accounting  other

than International Accounting Standards or nati-

onal standards;

(b)   Specified   accounts,elements of accounts, or

items in a financial statement;

(c)    Compliance    with contractual   agreements;

and(d)Surnmarized  financial statements.

Özel amaçlı denetim raporu

Mali tablolar üzerinde denetçinin hazırladığı raporun dışında.   mali   bilgilerin   bağımsız

denetimi ile ilgili olarak, aşağıdakileri içerecek şekilde ya-

yınlanan rapordur:

(a) Uluslararası Muhasebe Standartları veya ulusal   standartlar   dışında enelde uygulanan   muhasebe esaslarına uygun olarak hazırlanmış mali tablolar;

(b)   Bir   mali   tabloda özellikle belirtilmiş hesaplar, hesap unsurları veya kalemleri;

(c) Sözleşme konusu anlaşmalara uygunluk; ve

(d) Özetlenmiş mali tablolar.

108

Statistical   sampling — (see

Audit sampling)

İstatistiki örnekleme:    (Bkz.

Denetim Orneklemesi)

109

Stratification — (sce    Audit

sampling)

Katmanlı örnekleme— (Bkz.

Denetim Orneklemesi)

110

Subseqııent events

International      Accounting

Standard   10  identifies tvvotypes of events both favorable and unfavorable occurring

aftcr period end:

(a)  Those  that  provide further evidence of condi-

tions that existed at period end; and

(b) Those that are indicative   of  conditions   that

arose subsequent to period end.

Bilanço tarihinden  sonraki

olaylar 1 Dönem sonrası olaylar

Uluslararası  Muhasebe  Standardı No: 10 dönemin sona er-

mesinden sonra meydana ge-len iki tür olayı tanımlar:

(a) Dönem sonunda varlığını   sürdürmckte  olan

koşullar konusunda daha fazla kanıt sağlayanlar;ve

(b) Dönemin sonaermesinden sonra ortaya çıkabilecek  koşullara bağlı olaylar.

111

Substantive procedures

Substantive procedures  aretests performed to obtain audit evidence to detect material misstatements in the financial  statements, and are of tvvo types: (a)           Tests  of details  of
transactions and balances;
and

(b)Analytical procedures.

Maddi doğrulama teknikleri

Maddi  doğrulama  teknikleri,mali tablolarda bulunabilecek

önemli yanlışlıkları ortaya çıkarmak iizere denetim kanıtlan elde etmek için yapılan testlcrdir ve iki türlüdür: (a)İşlemlerin ve  hesap sonuçlarının  ayrıntılarının test edilmesi; ve

(b)Analitik işlemler

112

Sufficiency

Sufficiency is the measure of the quantity of audit eviden-ce.

Yeterlilik

Yetcrlilik, denetim  kanıtları-

nın nıiktarının ölçüsüdür.

113

Summarized financial state-ments—(see Financial state-ments)

Özet mali tablolar: (Bkz. Ma-li Tablolar)

114

Supreme Audit Institution

The public body of a State which, hovvever designated, constituted    or    organized, exercises by virtue of law, the highest public  auditing function of that State.

Yiiksek Denetim Enstitüsü

Ister tayin edilmiş ister kurııl-muş, ister düzenleme yoluyla tesis edilmiş olsun. yasal ola-rak bir Devletin en yiiksek ka-musal denetim fonksiyonunu icra eden kamu örgütüdür.

115

Tests of control

Tests of control are perfor-med to obtain audit evidence about the effectiveness of thc:

(a) Design of the accoun-ting and internal control systems, that is, vvhether they are suitably designed to prevent or detect and correct material misstate-ments; and (b) Operation of the inter-nal  controls  throughout the period.

Kontrol testleri

Kontrol testleri:

(a) Maddi yanlışlıkların önlenmcsi   veya  bulun-ması, farkına  varılması vc düzeltilmesi alanmda uygun şekilde tasarlanıp, tasarlanmadıklarının an-laşılması için muhasebe ve iç kontrol sistemleri- nin tasarımının; ve

(b) Tüm döncm boyunca iç kontrol sisteminin çalışmasının

etkinliği, verimliliği hakkında denetim kanıtları elde edilmesi için yapılır.

116

Tolerable error—(see Aııdit sampling)

 

 

 

 

Kabııl edilebilir hata:    (Bkz. Denetim Örneklemesi)

117

Uncertainty

An uncertainty is a ınatter whose outcome depends on future actions or events not under the direct control of the entity but that may affect the financial statements.

Belirsizlik

Belirsizlik, gelecekte nasıl so-nuçlanacağı işletmenin doğru-dan kontrolü altında olmayan ilerideki dönemdeki faaliyetle-re ve olaylara bağlı olan, bu-nunla birlikte mali tabloları et-kilemesi söz konusu olan ko-nulardır.

118

Unqualified opinion —(see Opinion)

Olıımlu göriiş:  (Bkz: Görüş)

119

Walk-through test

A vvalk-throııgh test involves tracing a few transactions through thc accounting sys-tem.

İzleıne testil İz siirıne testi

İzlcme testi, bazı  işlemlerin muhasebe sistemi yoluyla ta-kip edilerek incelenmesidir.

120

Working papers Working papcrs are a record of the auditor's planning; na-ture, timing and extent of the auditing procedures perfor-med; and results of such pro-cedures and the conclusions dravvn from the evidence ob-tained. \Vorking papers may be in the lbrm of data stored on paper. film. eleetronic media other media.

Çalışma kağıtları

Çalışma  kağıtları, denetçinin yapmış olduğu planlama, de-netim  işleminin  içeriği, za-manlaması ve kapsamı ile bu işlcmlcrin   ve elde edilen ka-nıtlardan çıkarılan sonuçların

kayıtlarıdır. Çalışma kağıtları. kağıt. filrn, elektronik ortam veya diğer kayıt araçları eklinde olabilir.